Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Broker ubezpieczeniowy to osoba pośrednicząca między klientem a zakładem ubezpieczeniem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

Według prawa polskiego, brokerem może być albo osoba fizyczna, albo osoba prawna (w przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego, który może być też tak zwaną ułomną osobą prawną, inaczej – jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej). Osobą fizyczną jest każdy człowiek od urodzenia do śmierci, natomiast osoby prawne to spółki kapitałowe: spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Broker ubezpieczeniowy posiada również zezwolenie wydane przez właściwy organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego. Posiada on również pełnomocnictwo od klienta w formie pisemnej do reprezentowania jego interesów w zakresie ubezpieczeń. Umowa nienazwana wiążąca go z klientem najbardziej przypomina umowę zlecenie.

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń mówi, jakie warunki musi spełniać broker ubezpieczeniowy:

  • musi mieć on pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie być skazana prawomocnie za umyślne przestępstwo (pełen katalog w art. 34 pkt. 4 ust. b)
  • dać rękojmie należytego wykonywania obowiązków brokerskich
  • posiadać wykształcenie średnie lub średnie branżowe
  • zdać egzamin brokerski
  • musi posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji na 8 lat przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej
  • broker musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z racji prowadzenia działalności brokerskiej.

Jeśli broker jest osobą prawną, członkowie zarządu również powinni spełniać większość tych warunków. Po uzyskaniu zezwolenia przez Komisję Nadzoru broker jest wpisywany na listę brokerów i może rozpocząć działalność.

Broker doradza klientowi przy zawieraniu ubezpieczenia zarówno przed jak i po zawarciu umowy. Wykonuje analizę potrzeb klienta a następnie przedstawia mu rekomendację brokerską. Musi on poinformować klienta, że pobiera prowizję (tak zwany kurtaż brokerski) od zakładu ubezpieczeń, ale nie musi informować o jej wysokości, z wyjątkiem ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*